Về việc đăng ký học phần cho SV học hệ KS

Hiện nay CTĐT hệ KS đã được phê duyệt. Tuy nhiên do nhiều việc nên PĐT chưa thể upload lên hệ thống toàn bộ CTĐT hệ KS. Điều này dẫn đến việc đăng ký học phần (cho SV học hệ KS) chưa thể hoàn thành đúng thời hạn 16/10.

Sau khi làm việc với PĐT để có phương án giải quyết, Viện có hướng dẫn cụ thể cho SV theo học hệ KS như sau

  • SV xem chương trình đào tạo KS đã được upload lên trang web của Viện

http://fami.hust.edu.vn/chuong-trinh-tich-hop-cu-nhan-ki-su-thac-si-toan-tin/

  • SV đăng ký học phần theo lớp và gửi về email Thầy Cảnh Nam
  • PĐT sẽ đăng ký giúp học phần

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác