Đăng ký nguyện vọng đồ án HK2021.2

SV phải đăng ký học phần qua hệ thống của Trường. Việc đăng ký nguyện vọng chỉ có ý nghĩa nếu SV đã đăng ký thành công  học phần trên hệ thống Trường.

Lưu ý : Mỗi GV bị giới hạn số SV hướng dẫn mỗi loại đồ án. SV cần liên hệ GV và trong trường hợp được sụ đồng ý cần nhờ Thầy/Cô xác nhận với Bộ môn.

  • Link đăng ký nguyện vọng đồ án 1:

https://forms.gle/VHea8w5eV9QEaMW56

  • Link đăng ký nguyện vọng đồ án 2:

https://forms.gle/3f3cproZbKYpXFbb9

  • Link đăng ký nguyện vọng đồ án 3 và đồ án thiết kế:

https://forms.gle/UZSinqxo1hBAEkcb8

  • Link đăng ký nguyện vọng ĐATN cử nhân và Đồ án NC:

https://forms.gle/oTFyd8K9EpNz6utT8

Với SV đăng ký cả ĐATN cử nhân + TTKT cần đọc kỹ thông báo về Thực tập kỹ thuật

  • Link đăng ký nguyện vọng ĐATN kỹ sư:

https://forms.gle/1mTvFRngzLAQ5MsB7

Hạn đăng ký là hết ngày 1/4/2022.

Các thông báo khác