Thực tập trong học kỳ 2021.2

Do CTĐT thay đổi, việc TT cần gắn liền với nội dung của ĐATN. Vì vậy từ học kỳ 2021.2, việc TTKT có sự thay đổi.

  • Thực tập kỹ sư

SV làm đồ án tốt nghiệp KS kèm thực tập KS có thể tự chọn nơi thực tập. Tuy nhiên nơi thực tập phải phù hợp với nội dung đồ án và phải được sự đồng ý của GVHD.

Những SV làm đồ án theo định hướng Toán, trong trường hợp không tìm được nơi thực tập phù hợp, có thể thực tập tại trường dưới sự hướng dẫn của GVHD.

GVHD sẽ phải xác nhận nơi thực tập kỹ thuật sau khi có phân công HD và trước khi thời gian thực tập bắt đầu theo thông báo.

  • Thực tập kỹ thuật
  • SV làm đồ án tốt nghiệp cử nhân kèm thực tập kỹ thuật:
  • SV ngành HTTTQL và SV ngành Toán tin chọn định hướng Tin học phải thực tập ở nơi phù hợp với nội dung đồ án. Nơi thực tập có thể do SV chọn và phải được sự đồng ý của GVHD.

GVHD sẽ phải xác nhận nơi thực tập kỹ thuật sau khi có phân công HD và trước khi thời gian thực tập bắt đầu theo thông báo

Nếu SV không tự chọn nơi thực tập Viện sẽ giới thiệu trên cơ sở nội dung đồ án.

  • SV ngành Toán Tin chọn định hướng Toán phải đi thực tập tại một trong các cơ sở do Viện giới thiệu. Việc thực tập này mang tính chất học hỏi môi trường doanh nghiệp cũng như học thêm các kỹ năng cơ bản.
  • SV đã hoàn thành ĐATN cử nhân hiện còn thiếu học phần TTKT phải đi thực tập tại cơ sở Viện giới thiệu.
  • Với SV chưa làm ĐATN có ý định TTKT trước thì phải đi thực tập tại cơ sở do Viện giới thiệu và sau này phải làm ĐATN theo định hướng Toán.

Mọi trường hợp ngoại lệ, BLĐ Viện sẽ xem xét giải quyết (hạn chế)

Việc đăng ký thực tập sẽ tiến hành sau khi có phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp. Thời gian thực tập dự kiến 10 tuần.

Các thông báo khác