Đăng ký nguyện vọng Đồ án Học kỳ 2023.1

Sinh đăng ký nguyện vọng đồ án theo các link tương ứng dưới đây. Hạn cuối cùng là Thứ 6 ngày 29/9/2023.

Lưu ý:

  • SV đăng ký muộn sẽ không được ưu tiên nguyện vọng, nếu quá muộn sẽ không cho làm đồ án học kỳ này
  • Nếu SV đã liên hệ với Thầy Cô và được Thầy Cô đồng ý thì chủ động nhờ Thầy Cô báo với Bộ môn (khi một Thầy Cô có quá nhiều SV đăng ký thì chỉ được ưu tiên theo một quota nhất định.
  • SV làm đồ án tốt nghiệp cần gắn liền với nơi thực tập, do đó cũng nên trao đổi với Thầy Cô (nếu đã được chọn) về nơi thực tập)
  • SV sẽ có đủ 15 tuần để thực hiện đồ án sau khi có phân công (trừ những SV đăng ký muộn so với quy định)

Đồ án 1:

https://forms.gle/1379U2ULmyks4yXU8

Đồ án 2:

https://forms.gle/2JGCpPDYh45cf7M6A

Đồ án 3 + Đồ án TK:

https://forms.gle/NrLP5zesCSDikwrm6

Đồ án TN cử nhân + ĐANC:

https://forms.gle/FG2eux91SeqPMXm36

Đồ án TN kỹ sư:

https://forms.gle/HqTyfoVHxPETb8AA6

 

Các thông báo khác