Đăng ký nguyện vọng các học phần đồ án kỳ 2023.2

Sinh viên truy cập vào hệ thống QLĐT để đăng ký nguyện vọng các học phần đồ án kỳ 2023.2, thời gian từ 01/02/2024 đến hết 17:00 ngày 20/02/2024. Đối với học phần ĐATN, Khoa sẽ kiểm tra lại danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện trong kỳ 2023.2 sau khi có quyết định từ Ban Đào tạo.

Hướng dẫn về cách đăng ký trên QLĐT xem tại đây

Nếu có gì thắc mắc trong thời gian đăng ký nguyện vọng các học phần đồ án, sinh viên liên hệ trực tiếp với thầy Đoàn Duy Trung theo email: trung.doanduy@hust.edu.vn.

 

Các thông báo khác