Kế hoạch nộp báo cáo và đánh giá các học phần đồ án học kỳ 2023.1

1. Chi tiết thông báo kế hoạch nộp báo cáo và đánh giá học phần đồ án trong tệp tin đính kèm tại đây

2. Quy định hình thức về đồ án tại đây

Các thông báo khác