Nộp báo cáo tiến độ lần 2 các loại đồ án – học kỳ 2023.1

Sinh viên thực hiện đồ án học kỳ 2023.1 sẽ nộp báo cáo tiến độ lần 2 vào thứ Hai (ngày 08/01/2024). Sinh viên nộp báo cáo tiến độ cho Cô Nguyễn Thị Hải tại D3-106 ( Văn phòng Khoa Toán Tin). 

Các thông báo khác