Design Paradigm of Combination of CNN and ViT: The shift from series to parallel

: 13h30, ngày 08/07/2022 (Thứ Sáu)

: Online

: Machine Learning và Data Mining

: Dương Quang Tùng

: Pixta Vietnam


Đánh giá bài viết


Xem thêm