Computation of Cournot–Nash Equilibria by Entropic Regularization (by A. Blanchet, G. Carlier, L. Nenna)

: 14h00, ngày 26/12/2017 (Thứ Ba)

: D3-106B

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Nguyễn Văn Quý


Đánh giá bài viết


Xem thêm

13/11/2017. Tam giác hóa
20/11/2017. Mạng Neural