Tập ước lượng ngôn ngữ bức tranh

: 14h30, ngày 13/11/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Bùi Công Cường

: Viện Toán học

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng của tập mờ bức tranh trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

29/10/2017. Ensemble Learning
13/11/2017. Tam giác hóa