Ergodic convergence to a zero of the sum of monotone operators in Hilbert space (by G. B. Passty)

: 14h00, ngày 09/01/2018 (Thứ Ba)

: D3-106B

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Trịnh Ngọc Hải


Đánh giá bài viết


Xem thêm

13/11/2017. Tam giác hóa
20/11/2017. Mạng Neural