A hybrid method without extrapolation step for solving variational inequality problems

: 14h00, ngày 01/12/2015 (Thứ Ba)

: Phòng xemina 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Đặng Văn Hiếu


Đánh giá bài viết


Xem thêm