Some methods for finding common fixed points of a family of nonexpansive mappings

: 14h00, ngày 08/12/2015 (Thứ Ba)

: Phòng xemina 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Dương Việt Thông


Đánh giá bài viết


Xem thêm