thi lại Olympic Toán 2023, vòng thi cấp trường. Thông báo số 2

Kính mời các sinh viên đã đăng ký thi Olympic Toán 2023, vòng thi cấp trường, đăng ký offline tại văn phòng viện.

tham gia thi lại vào thứ 7 ngày 4.2.2023;

7h30-9h00 thi môn Đại số.

9h10-11h30 thi môn Giải tích

Danh sách phòng thi xem tại file Danh sách đã thông báo.

 

Các thông báo khác