Kế hoạch nộp đồ án học kỳ 20202

Sinh viên nộp đồ án theo cách sau :

  • Gửi file pdf qua email cho GVHD với định dạng <loại đồ án DA1, DA2, DA3,DATK, DATN><định hướng toan/tin><mã sinh viên>.PDF, ví dụ DA1_toan_20171819.PDF
  • Hạn nộp : 03/07/2021

Bảo vệ đồ án :

  • Đồ án 1 : SV không bảo vệ. Đồ án được phân công cho 1 GV phản biện. SV có trách nhiệm liên hệ với GVPB để trao đổi về đồ án
  • Đồ án 2, 3, TK, TN : Dự kiến bảo vệ offline trong thời gian từ 12/7/2021 đến 23/7/2021. Nếu tình hình dịch bệnh phức tạp sẽ chuyển sang bảo vệ online. Khi đó sẽ có thông báo sau.

Mọi thắc mắc SV liên hệ thầy Nguyễn Cảnh Nam.

Các thông báo khác