Phân công HĐ bảo vệ TTKT học kỳ 20201

HĐ1 : D9-102; HĐ2 : D9-103; HĐ3 : D9-104

STT Họ & tên SV Mã SV Lớp  Khóa Tên công ty thực tập Hội đồng số
1 Hoàng Văn Thành 20173586 HTTTQL K62 CTCP truyền thông & công nghệ ICOMM Việt Nam hd1
2 Lương Khắc Mạnh 20173551 HTTTQL K62 CTCP truyền thông & công nghệ ICOMM Việt Nam hd1
3 Nguyễn Công Đoàn 20173496 CTTN K62 CTCP truyền thông & công nghệ ICOMM Việt Nam hd1
4 Nguyễn Hữu Anh Minh 20162733 HTTTQL K61 CTCP truyền thông & công nghệ ICOMM Việt Nam hd1
5 Nguyễn Hữu Thuật 20163964 HTTTQL K61 CTCP truyền thông & công nghệ ICOMM Việt Nam hd1
6 Nguyễn Huy Phương 20173575 HTTTQL K62 CTCP truyền thông & công nghệ ICOMM Việt Nam hd1
7 Nguyễn Ngọc Huy 20173526 Toán Tin 02 K62 CTCP truyền thông & công nghệ ICOMM Việt Nam hd1
8 Nguyễn Phong Long 20162528 CTTN K61 CTCP truyền thông & công nghệ ICOMM Việt Nam hd1
9 Phan Nhật Minh 20173553 Toán Tin 02 K62 CTCP truyền thông & công nghệ ICOMM Việt Nam hd1
10 Vũ Đức Long 20173549 Toán Tin 01 K62 CTCP truyền thông & công nghệ ICOMM Việt Nam hd1
11 Nhâm Quang Huy 20173529 Toán Tin 02 K62 CT TNHH Công nghệ cao Skymap hd2
12 Phan Anh Tuấn 20173596 Toán Tin 01 K62 CT TNHH Công nghệ cao Skymap hd2
13 Tạ Xuân Phúc 20173574 Toán Tin 02 K62 CT TNHH Công nghệ cao Skymap hd2
14 Vũ Thị Thanh Hậu 20173513 Toán Tin 02 K62 CT TNHH Công nghệ cao Skymap hd2
15 Trịnh Thanh Hải 20173508 Toán Tin 02 K62 CT TNHH Phần mềm 2NF hd2
16 Phạm Thị Thảo Nguyên 20173565 HTTTQL K62 CTCP Giải pháp & nguồn lực công nghệ ITSOL hd2
17 Dương Mạnh Duy 20173505 Toán Tin 02 K62 CTCP GROOO International hd2
18 Nguyễn Minh Đức 20161109 Toán Tin K61 CTCP GROOO International hd2
19 Vũ Văn Hùng 20161997 Toán Tin K61 CTCP GROOO International hd2
20 Nguyễn Trọng Tuấn 20176898 CTTN K62 CTCP ITSOL hd2
21 Nguyễn Công Tú Anh 20173482 Toán Tin 02 K62 CTCP TECHAINER hd2
22 Cao Đắc Anh Đức 20173499 HTTTQL K62 CT TNHH Công nghệ cao Skymap hd3
23 Đặng Văn Khương 20173536 HTTTQL K62 CT TNHH Công nghệ cao Skymap hd3
24 Đinh Công Nghĩa 20173562 Toán Tin 02 K62 CT TNHH Công nghệ cao Skymap hd3
25 Dương Đức Toàn 20173592 Toán Tin 02 K62 CT TNHH Công nghệ cao Skymap hd3
26 Lê Hữu Phú 20173573 Toán Tin 01 K62 CT TNHH Công nghệ cao Skymap hd3
27 Lê Viết Thống 20173590 Toán Tin 01 K62 CT TNHH Công nghệ cao Skymap hd3
28 Lưu Toàn Thắng 20173583 Toán Tin 01 K62 CT TNHH Công nghệ cao Skymap hd3
29 Mạc Tùng Dương 20173503 HTTTQL K62 CT TNHH Công nghệ cao Skymap hd3
30 Nguyễn Hữu Cường 20160555 HTTTQL K61 CT TNHH Công nghệ cao Skymap hd3
31 Nguyễn Quốc Tuấn 20173595 Toán Tin 02 K62 CT TNHH Công nghệ cao Skymap hd3
32 Nguyễn Tiến Đạt 20173493   K62 CT TNHH Công nghệ cao Skymap hd3

Các thông báo khác