Kế hoạch bảo vệ các loại Đồ án học kỳ 20201 (cập nhật liên tục)

  • Đồ án tốt nghiệp

SV upload đồ án (file pdf) lên https://husteduvn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nam_vuthanh_hust_edu_vn/Eu2BDS9btipGgXhAerkXBMUBYWYtfFdy1umnCxsrFgaoGw?e=27Hqf2

File upload đặt tên theo mẫu <ma sinh vien>_<ten ho>.pdf

Họp lớp bảo vệ Đồ án : 14h00 Thứ 2 ngày 18/1/2021 tại D3-107

Bảo vệ chương trình : 8h00 Thứ 5 ngày 21/1/2021 tại Bộ môn Toán Tin

Danh sách HĐ như dưới đây. SV liên hệ ngay GV Phản biện để có lịch làm việc.

Hội đồng 1 :

Thời gian : 12h30 Thứ 2 25/1/2021. Địa điểm D6-302

STT Mã SV Họ và tên Phản biện
1 20162620 Bùi Thị Ngọc Mai PGS. TS. Đỗ Đức Thuận
2 20163918 Phạm Thị Thơm TS. Tạ Anh Sơn
3 20162343 Nguyễn Thị Quỳnh Lê TS. Phạm Thị Hoài
4 20140596 Nguyễn Mạnh Cường TS. Hà Thị Ngọc Yến
5 20151912 Trần Thị Thu Hương TS. Tạ Anh Sơn
6 20160624 Nguyễn Thị Dinh TS. Hà Thị Ngọc Yến
7 20152170 Đặng Hồng Linh PGS. TS. Đỗ Đức Thuận
8 20152481 Nguyễn Thị Minh TS. Đặng Đình Công
9 20162286 Phạm Thị Lan TS. Tạ Anh Sơn
10 20162384 Đặng Thị Ngọc Linh TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
11 20161898 Nguyễn Thị Ngọc Huyền TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Hội đồng 2 :

Thời gian : 12h30 Thứ 2 25/1/2021. Địa điểm D6-303

STT Mã SV Họ và tên Phản biện
1 20153882 Nguyễn Thị Đài Trang PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
2 20161130 Phạm Minh Đức PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
3 20160836 Lương Tùng Dương TS. Phạm Thị Hoài
4 20164143 Đào Thị Trang PGS. TS. Tống Đình Quỳ
5 20162602 Hoàng Thanh Lưu PGS. TS. Tống Đình Quỳ
6 20153009 Đỗ Hồng Quân TS. Đặng Đình Công
7 20160067 Đỗ Trung Anh TS. Phạm Thị Hoài
8 20154059 Lương Hữu Tuân ThS. Lê Xuân Lý
9 20162890 Nguyễn Thị Ngân TS. Phạm Thị Hoài
10 20142356 Nguyễn Xuân Khoa PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
11 20133719 Hoàng Vũ Thế TS. Tạ Anh Sơn

Hội đồng 3 :

Thời gian : 12h30 Thứ 2 25/1/2021. Địa điểm D6-304

STT Mã SV Họ và tên Phản biện
1 20150669 Lê Ngọc Dũng ThS. Lê Xuân Lý
2 20153495 Hà Văn Thắng TS. Tạ Thị Thanh Mai
3 20162342 Lê Đình Lập TS. Nguyễn Phương Thùy
4 20162885 Phạm Thị Ngà TS. Đỗ Đức Tâm
5 20162665 Phạm Duy Mạnh TS. Nguyễn Phương Thùy
6 20164316 Bùi Anh Tuấn TS. Tạ Thị Thanh Mai
7 20150779 Trần Tuấn Dương TS. Hà Thị Ngọc Yến
8 20161775 Lê Thị Huệ TS. Hà Thị Ngọc Yến
9 20162401 Lại Thuỳ Linh TS. Nguyễn Phương Thùy
10 20150628 Phạm Nhật Duy TS. Đỗ Đức Tâm
11 20140625 Tạ Quốc Cường ThS. Lê Xuân Lý

Hội đồng 4 :

Thời gian : 13h00 Thứ 2 25/1/2021. Địa điểm D6-403

TT Mã SV Họ và tên Thầy phản biện
1. 20153284 Mạc Thị Tâm Lê Quang Hòa
2. 20153557 Vũ Minh Thắng Nguyễn Danh Tú
3. 20164496 Bùi Tiến Tùng Lê Chí Ngọc
4. 20162387 Đồng Thị Thùy Linh Vương Mai Phương
5. 20163830 Lai Đức Thắng Trần Ngọc Thăng
6. 20164668 Nguyễn Tấn Việt Đoàn Duy Trung
7. 20162356 Nguyễn Thị Liên Trần Ngọc Thăng
8. 20160871 Trần Tùng Dương Lê Hải Hà
9. 20163332 Vũ Mạnh Quang Lê Hải Hà

Hội đồng 5 :

Thời gian : 13h00 Thứ 2 25/1/2021. Địa điểm D6-405

TT Mã SV Họ và tên Thầy phản biện
1. 20134672 Đặng Minh Vương Đoàn Duy Trung
2. 20160398 Đặng Thị Cần Nguyễn Huy Trường
3. 20161337 Hà Thị Hảo Vũ Thành Nam
4. 20162727 Nguyễn Đình Minh Lê Kim Thư
5. 20153129 Nguyễn Thị Hương Quỳnh Lê Kim Thư
6. 20160215 Phạm Hoàng Anh Vũ Thành Nam
7. 20162041 Phạm Văn Hưng Ngô Thị Hiền
8. 20164181 Trần Hà Trang Nguyễn Danh Tú
9. 20161866 Trần Quốc Huy Nguyễn Tuấn Dũng

Hội đồng 6 :

Thời gian : 13h00 Thứ 2 25/1/2021. Địa điểm D6-406

TT Mã SV Họ và tên Thầy phản biện
1. 20161980 Phạm Huy Hùng Phạm Huyền Linh
2. 20160753 Đào Khánh Duy Phạm Huyền Linh
3. 20161390 Phạm Thị Thu Hằng Nguyễn Tuấn Dũng
4. 20163964 Nguyễn Hữu Thuật Nguyễn Đình Hân
5. 20161857 Phạm Quốc Huy Nguyễn Đình Hân
6. 20162733 Nguyễn Hữu Anh Minh Nguyễn Huy Trường
7. 20162319 Nguyễn Thanh Lâm Nguyễn Thị Thanh Huyền
8. 20106233 Vũ Thị Thu Hằng Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Đồ án 3 :

SV upload đồ án (file pdf) lên https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iIqE2QTI61yO2REW3JwW6YBfzFxMGz5CW99alKMsUCg/edit?usp=sharing

File upload đặt tên theo mẫu <ma sinh vien>_<ten ho>.pdf

Họp lớp bảo vệ Đồ án : 15h00 Thứ 2 ngày 18/1/2021 tại D3-107

  • Đồ án 2 :

SV upload đồ án (file pdf) lên https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hvyYTc_9g9XWf7kt0LrVkgtTypuRkkAyuw4la_A5cYw/edit?usp=sharing

File upload đặt tên theo mẫu <ma sinh vien>_<ten ho>.pdf

Họp lớp bảo vệ Đồ án : 15h00 Thứ 2 ngày 18/1/2021 tại D3-107

Danh sách Hội đồng Đồ án 2,3

Hội đồng 1 : Phòng D5-101, bảo vệ 13h ngày 28/1/2021

MSSV Họ tên Lớp Hướng dẫn
20173516 Nguyễn Trung Hiếu Toán tin 01 - k62 Đỗ Đức Thuận
20173481 Đặng Thị Anh Toán Tin 01-K62 Đặng Đình Công
20170798 Vũ Thùy Linh CTTN Toán Tin K62 Đỗ Đức Thuận
20165782 Bùi Quốc Bảo KSTN Toán - Tin K61 Tạ Anh Sơn
20160645 Đỗ Anh Dũng KSTN Toán Tin K61 Đỗ Đức Thuận
20163768 Lê Thị Thảo Toán tin k61 Tạ Anh Sơn
20162606 Lưu Quang Lực KSTN Toán Tin K61 Tạ Anh Sơn
20163307 Nguyễn Đức Quang Toán Tin K61 Đặng Đình Công
20164376 Nguyễn Mạnh Tuấn KSTN Toán Tin K61 Lê Quang Thủy
20161109 Nguyễn Minh Đức Toán tin k61 Nguyễn Cảnh Nam
20163641 Nguyễn Thị Phương Thanh Toán Tin K61 Phạm Thị Hoài
20144918 Nguyễn Văn Tuấn Toán tin Đặng Đình Công
20160182 Nguyễn Tuấn Anh KSTN Toán Tin K61 Phạm Thị Hoài

Hội đồng 2 : Phòng D5-102, bảo vệ 13h ngày 28/1/2021

MSSV Họ tên Lớp Hướng dẫn
20173005 Đặng Tiến Đạt CTTN Toán Tin K62 Nguyễn Thị Ngọc Anh
20164243 Lê thành trung Toán tin k61 Vũ Thị Huệ
20162528 Nguyễn Phong Long KSTN Toán Tin k61 Vũ Thị Huệ
20173552 Nguyễn Sỹ Mạnh CTTN Toán Tin K62 Tống Đình Quỳ
20170734 Nguyễn Thanh Hải CTTN Toán Tin K62 Tống Đình Quỳ
20173578 Hoàng Thị Như Quỳnh Toán Tin 02 Nguyễn Thị Thu Thủy
20173561 Nguyễn Trung Nghĩa Toán Tin 01 - K62 Nguyễn Thị Thu Thủy
20173502 Phạm Đăng Dũng Toán Tin 01 k62 Nguyễn Thị Ngọc Anh
20167232 Đỗ Quang Khải KSTN-Toán Tin K61 Tống Đình Quỳ
20164243 Lê thành trung Toán tin k61 Nguyễn Thị Ngọc Anh
20164020 Nguyễn Thị Huyền Thương Toán tin K61 Lê Xuân Lý
20162552 Ngô Xuân Lộc Toán Tin K61 Vũ Thị Huệ
20164595 Nguyễn Thị Thu Uyên Toán Tin k61 Nguyễn Thị Thu Thủy

Hội đồng 3 : Phòng D5-201, bảo vệ 13h ngày 28/1/2021

MSSV Họ tên Lớp Hướng dẫn
20176726 Đỗ Ngọc Dũng Tài năng Toán tin Nguyễn Phương Thùy
20173520 Nguyễn Đức Hùng CTTN Toán Tin K62 Đỗ Đức Tâm
20173506 Vũ Thị Duyên Toán Tin 01-K62 Nguyễn Phương Thùy
20173485 Ngô Việt Anh Toán tin 01 - K62 Tạ Thị Thanh Mai
20172946 Nguyễn Đức Anh Tài năng Toán-Tin K62 Nguyễn Phương Thùy
20173596 Phan Anh Tuấn Toán Tin 01 K62 Nguyễn Phương Thùy
20172572 Trần Đình Hoàng kstn toán tin k62 Hà Thị Ngọc Yến
20162248 Phan Trung Kiên Toán-tin k61 Nguyễn Phương Thùy
20173497 Phạm Tiến Duật CTTN Toán Tin K62 Tạ Thị Thanh Mai
20166594 Phạm Thị Thu Phương KSTN Toán Tin k61 Tạ Thị Thanh Mai
20152095 Trần Hồng Kỳ Toán tin 01-K60 Đỗ Đức Tâm
20160361 Đỗ Thanh Bình Toán Tin K61 Hà Thị Ngọc Yến
20151452 Nguyễn Văn Hiệu Toán tin 01-K60 Thiều Quang Tùng

Hội đồng 4 : Phòng D9-104, bảo vệ 7h45 ngày 28/1/2021

MSSV Họ tên Lớp GV hướng dẫn
20164345 Lê Minh Tuấn KSTN - Toán Tin - K61 Vương Mai Phương
20162886 Lê Hoàng Ngân KSTN Toán Tin K61 Đoàn Duy Trung
20164848 Ngô Thị Trà KSTN Toán Tin K61 Lê Chí Ngọc
20164368 Nguyễn Anh Tuấn KSTN Toán Tin K61 Phạm Huyền Linh
20166769 Nguyễn Đức Thắng KSTN Toán Tin K61 Lê Hải Hà
20164854 Nguyễn Mậu Duy KSTN Toán-Tin K61 Vũ Thành Nam
20163374 Nguyễn Minh Quân KSTN Toán Tin K61 Vũ Thành Nam
20165940 Nguyễn Ngọc Đàm KSTN Toán Tin K61 Lê Chí Ngọc
20160182 Nguyen Tuan Anh KSTN Toan Tin K61 Nguyễn Thị Thanh Huyền
20162493 Vũ Minh Linh KSTN Toán Tin K61 Phạm Huyền Linh
20166575 Vũ Minh Phong KSTN - Toán Tin - K61 Nguyễn Danh Tú
20160880 Vũ Tiến Dương KSTN toán tin K61 Vũ Thành Nam

Hội đồng 5 : Phòng D9-302, bảo vệ 7h45 ngày 28/1/2021

MSSV Họ tên Lớp GV hướng dẫn
20133719 Hoàng Vũ Thế Toán Tin K58 Nguyễn Huy Trường
20161092 Nguyễn Anh Đức Toán Tin K61 Lê Kim Thư
20162432 Nguyễn Mạnh Linh Toán Tin K61 Lê Quang Hòa
20161232 Nguyễn Thanh Hà Toán Tin K61 Lê Chí Ngọc
20160850 Nguyễn Tiến Dương Toán Tin K61 Trần Ngọc Thăng
20162557 Phạm Văn Lộc Toán tin K61 Nguyễn Danh Tú
20160626 Phan Thanh Dinh Toán Tin K61 Nguyễn Đình Hân
20162855 Trần Sỹ Hoàng Nam Toán Tin K61 Ngô Thị Hiền
20162095 Vũ Thu Hường Toán Tin k61 Nguyễn Đình Hân
20161997 Vũ Văn Hùng Toán tin k61 Nguyễn Tuấn Dũng
20160258 Vũ Việt Anh Nguyễn Tuấn Dũng
Luyện Đức Mạnh Toán tin k59 Vũ Thành Nam

Hội đồng 6 : Phòng D9-303, bảo vệ 7h45 ngày 28/1/2021

MSSV Họ tên Lớp GV hướng dẫn
20170062 Nguyễn Tiến Dũng CTTN Toán Tin - K2 Nguyễn Thị Thanh Huyền
20173415 Ngô Việt Trung CTTN Toán Tin K62 Vương Mai Phương
20173496 Nguyễn Công Đoàn CTTN Toán Tin K62 Nguyễn Thị Thanh Huyền
20173374 Nguyễn Tiến Thành CTTN- Toán tin- K62 Nguyễn Đình Hân
20176898 Nguyễn Trọng Tuấn CTTN-Toán Tin K62 Lê Quang Hòa
20172730 Đinh Thị Nhàn CTTN-Toán tin K62 Đoàn Duy Trung
20173179 Nguyễn Quang Huy CTTN-Toán Tin-K62 Nguyễn Huy Trường
nguyễn đức vượng CTTN Toán Tin K62 Trần Ngọc Thăng
20164853 Bùi Đình Cương KSTN Toán - Tin K61 Ngô Trung Hiếu
20172881 Nguyễn Xuân Trường KSTN Toán Tin K62 Vũ Thành Nam
20170924 Nguyễn Công Thịnh Tài năng Toán Tin K62 Lê Chí Ngọc
20173150 Phùng Anh Hùng TN Toán-Tin K62 Ngô Thị Hiền

Hội đồng 7 : Phòng D9-304, bảo vệ 7h45 ngày 28/1/2021

MSSV Họ tên Lớp GV hướng dẫn
20173480 Nguyễn Thị Kim Anh Hệ thống thông tin Quản lý- K62 Nguyễn Danh Tú
20173499 Cao Đắc Anh Đức Hệ thống thông tin Quản lý- K62 Phạm Huyền Linh
20173536 Đặng Văn Khương Hệ thống thông tin Quản lý-K62 Phạm Huyền Linh
20173560 Lê Thị Nga Hệ thống thông tin quản lý - K62 Phạm Huyền Linh
20173567 Lê Văn Nhiên Hệ thống thông tin quản lý - K62 Lê Kim Thư
20173533 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Hệ thống thông tin quản lí k62 Nguyễn Đình Hân
20173534 Mạc Phúc Khải Hệ thống thông tin quản lí k62 Đoàn Duy Trung
20173503 Mạc Tùng Dương Hệ thống thông tin Quản lý Lê Quang Hòa
20173580 Nguyễn Thị Thanh Sơn Tưd03-k62 Nguyễn Thị Thanh Huyền
20173493 Nguyễn Tiến Đạt TUD03 Lê Kim Thư
20173565 Phạm Thị Thảo Nguyên Hệ thống thông tin quản lý K62 Nguyễn Thị Thanh Huyền
20173591 Phạm Thị Thường Hệ thống thông tin quản lý - K62 Nguyễn Tuấn Dũng

Hội đồng 8 : Phòng D9-507, bảo vệ 7h45 ngày 28/1/2021

MSSV Họ tên Lớp GV hướng dẫn
20173551 Lương Khắc Mạnh Hệ thống thông tin quản lý K62 Trần Ngọc Thăng
20173575 Nguyễn Huy Phương Hệ thống thông tin quản lý Lê Chí Ngọc
20173584 Nguyễn Mạnh Thắng Hệ thống thông tin Quản lý K62 Đoàn Duy Trung
20173539 Nguyễn Phúc Lâm Hệ thống thông tin Quản lý-k62 Nguyễn Huy Trường
20173507 Nguyễn Thị Hà Hệ thống thông tin quản lý k62 Nguyễn Danh Tú
20173531 Nguyễn Thị Huyền Hệ thống thông tin Quản lý K62 Nguyễn Đình Hân
20173491 Nguyễn Văn Đăng Hệ thống thông tin Quản lý-K62 Lê Chí Ngọc
20173512 Phạm Thị Thanh Hằng Hệ thống thông tin quản lý K62 Nguyễn Thị Thanh Huyền
20173537 Vũ Thị Khuyên Hệ thống thông tin quản lý - K62 Trần Ngọc Thăng
20173605 Vũ Thị Yên Hệ thống thông tin Quản lý K62 Nguyễn Danh Tú
20173530 Nguyễn Thị Huyền Hệ thống thông tin Quản lý-K62 Nguyễn Danh Tú
20173569 Thân Thị Hồng Nhung Hệ thống thông tin Quản lý - K62 Nguyễn Thị Thanh Huyền

Hội đồng 9 : Phòng D5-202, bảo vệ 13h15 ngày 28/1/2021

MSSV Họ tên Lớp GV hướng dẫn
20173586 Hoàng Văn Thành TƯD.03 Nguyễn Đình Hân
20173549 Vũ Đức Long Toán tin 01- k62 Vũ Thành Nam
20173545 Kiều Thị Mỹ Linh Toán tin k62 Ngô Thị Hiền
20173606 Cung Bảo Yến Toán-Tin 02 K62 Phạm Huyền Linh
20173487 Phạm Thị Nguyệt Ánh Toán-Tin.01-K62 Lê Hải Hà
20173588 Trịnh Thị Thi Toán Tin 02- K62 Nguyễn Đình Hân
20173529 Nhâm Quang Huy toán tin 02-k62 Lê Hải Hà
20173583 Lưu Toàn Thắng Toán Tin 01 K62 Lê Kim Thư
20173600 Từ Bảo Tươi Hệ thống thông tin quản lý k62 Lê Hải Hà
2017571 Lê Thị Nhung Hệ thống thông tin Quản lý- K62 Phạm Huyền Linh

Hội đồng 10 : Phòng D5-403, bảo vệ 13h15 ngày 28/1/2021

MSSV Họ tên Lớp GV hướng dẫn
20173553 Phan Nhật Minh Toán Tin 01 Nguyễn Huy Trường
20173483 Đỗ Thị Anh Toán tin 01 - k62 Lê Hải Hà
20173557 Phạm Lê Tuấn Nam Toán Tin 01 - K62 Nguyễn Tuấn Dũng
20173602 Vũ Vinh Toán Tin 01 - K62 Lê Hải Hà
20173579 Dương Hoàng Sơn Toán tin 01 K62 Nguyễn Huy Trường
20173566 Ngô Thị Nhàn Toán Tin 02 Nguyễn Danh Tú
20173524 Nguyễn Thị Thu Hương Toán Tin 02 Đoàn Duy Trung
20173570 Nguyễn Thị Hồng Nhung toán tin 02 - K62 Lê Hải Hà
20173492 Vũ Tiến Đạt Toán tin 02 K62 Lê Quang Hòa
20161575 Trần Minh Hiếu toán tin k61 nguyễn huy trường

Hội đồng 11 : Phòng D5-404, bảo vệ 13h15 ngày 28/1/2021

MSSV Họ tên Lớp GV hướng dẫn
20173563 Đỗ Minh Ngọc Toán Tin 01 K62 Ngô Trung Hiếu
20173542 Lê Thị Liên Toán Tin 01 K62 Trần Ngọc Thăng
20173482 Nguyễn Công Tú Anh Toán Tin 02 Phạm Huyền Linh
20173515 Bùi Hải Minh Hiếu Toán Tin 02 - K62 Vũ Thành Nam
20173505 Dương Mạnh Duy Toán Tin 02 - K62 Ngô Thị Hiền
20173535 Vũ Duy Khánh Toán Tin 02 - K62 Lê Kim Thư
20173562 Đinh Công Nghĩa Toán Tin 02 K62 Vũ Thành Nam
20173597 Nguyễn Tùng Toán Tin 02 K62 Lê Chí Ngọc
20173513 Vũ Thị Thanh Hậu Toán Tin 02 K62 Trần Ngọc Thăng
20173550 Nguyễn Thị Lương Toán Tin 02-K62 Trần Ngọc Thăng

Hội đồng 12 : Phòng D5-405, bảo vệ 13h15 ngày 28/1/2021

MSSV Họ tên Lớp GV hướng dẫn
20173522 Nguyễn Văn Hưng Toán Tin 01 - K62 Vương Mai Phương
20173510 Lê Thu Hằng Toán Tin 02 K62 Đoàn Duy Trung
20173574 Tạ Xuân Phúc Toán Tin 2 K62 Nguyễn Tuấn Dũng
20173514 Đỗ Thị Hiền Toán-Tin 01 Vương Mai Phương
20173500 Nguyễn Việt Đức Toán-Tin 01 K62 Nguyễn Tuấn Dũng
20173526 Nguyễn Ngọc Huy Toán-Tin 02 K62 Nguyễn Tuấn Dũng
20173508 Trịnh Thanh Hải TƯD.02 Lê Quang Hòa
20173592 Dương Đức Toàn TƯD-02 Vương Mai Phương
20173544 Bùi Thị Linh TT02-k62 Lê Kim Thư
20173585 Bùi Hữu Thành Tưd.02 Lê Kim Thư

Các thông báo khác