Giới thiệu về Tin sinh học

: Viện Toán ứng dụng và Tin học

: 10h00, ngày 22/04/2019 (Thứ Hai)

: P104 D3

Mô tả sự kiện

Hai chuyên gia Đặng Xuân Hà (Virginia Tech. University) và Tô Thị Mai Hương (University of Science and Technology of Hanoi) sẽ có buổi giới thiệu về Tin sinh học (Bioinformatic) với sinh viên Viện Toán ứng dụng và Tin học.

Báo cáo trình bày về Tin sinh học và Sinh học tính toán (Computational Biology), vai trò của Khoa học dữ liệu (Data Science) đối với Sinh học hiện đại cũng như các ứng dụng cụ thể như Công nghệ Gene, Phân tích chuỗi Gene, Công nghệ nhận dạng xử lý hình ảnh (Computer Vision) trong xử lý dữ liệu sinh học.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

20/08/2019. Đón chào K64