Multi-term fractional integro-differential equations in power growth function spaces

: 08h30, ngày 18/05/2022 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: GS., TSKH., Vũ Kim Tuấn

: Univ. 0f West Georgia

Tóm tắt báo cáo

DHBK-15.5.2022


Đánh giá bài viết


Xem thêm