Thông báo thi

  1. Điểm thi Giải tích 2 (CK20202)

  2. Điểm thi MI1042 (CK20202 – Thi ngày 3/10)

  3. Điểm thi MI1026 (CK20202)

  4. Điểm thi Giải tích 3 (CK20202)

  5. Điểm thi hệ ĐB ngày 24.9 (CK20202)

  6. Điểm thi hệ ĐB ngày 23.9 (CK20202)

  7. Điểm thi hệ ĐB ngày 21.9 (CK20202)

  8. Điểm thi Giải tích 2 (GK20202)

  9. Điểm thi MI1026 (GK20202)

  10. Điểm thi MI1121E (GK20202)