Thông báo thi

  1. Điểm thi MI2026 (GK20202)

  2. Điểm thi MI2034 (GK20202)

  3. Điểm thi MI2026 (GK20202)

  4. Điểm thi MI2020Q (GK20202)

  5. Điểm thi MI1131 – Tài năng (GK20202)

  6. Điểm thi MI1130Q (GK20202)

  7. Điểm thi MI1121 – Tài năng (GK20202)

  8. Điểm thi MI1124E (GK20202)

  9. Điểm thi MI1124 (GK20202)

  10. Điểm thi MI1121 – CTTT (GK20202)