Thông báo thi

  1. Điểm thi MI2020-MI2021-MI3180-MI2110-MI2010

  2. Điểm thi tối ngày 25.11.2021

  3. Điểm thi tối ngày 24.11.2021

  4. Thông tin thi bù HK20202-20203 dưới hình thức vấn đáp

  5. Quy định và hướng dẫn thi GK 20211

  6. Thông báo ngày 22.11.2021

  7. Lịch thi trắc nghiệm chi tiết các học phần toán GK của HK20211

  8. Hướng dẫn thi trên SAMI-THIONLINE.NET

  9. Danh sách thi bù cho HK20202-20203

  10. Thông báo về việc thi bù học kỳ 20202 và 20203