Thông báo thi

  1. Điểm thi kíp 3 ngày 20.2.2022

  2. Điểm thi kíp 3 ngày 19.2.2022

  3. Lịch thi cuối kỳ 2021.1

  4. Điểm thi Đại số GK2021.1

  5. Điểm thi XSTK K66 GK2021.1

  6. Điểm thi Giải tích K66 GK2021.1

  7. Điểm thi tối ngày 03.12.2021

  8. Điểm thi tối ngày 02.12.2021

  9. Điểm thi tối ngày 01.12.2021

  10. Điểm thi bù HK20202-20203