Một số nghiên cứu định tính cho các bài toán điều khiển tối ưu với phương trình vi phân thường và phương trình đạo hàm riêng


Đánh giá bài viết


Xem thêm