Dưới vi phân của hàm giá trị trong bài toán điều khiển tối ưu chứa tham số


Đánh giá bài viết


Xem thêm