Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

18/05/2018
..ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI

Số: 41 - TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 15 tháng 05  năm 2018

 THÔNG BÁO

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên năm 2018

 

 1. Mục đích, yêu cầu

Thông qua “Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, sinh viên về mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên Nhà trường, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXIX.

Tổ chức cuộc thi phải đảm bảo mục đích, ý nghĩa, có sức thuyết phục; tránh phô trương, hình thức, gây lãng phí; nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, sinh viên tích cực tham gia, góp phần đưa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đi vào cuộc sống.

 

 1. Đối tượng dự thi

Cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, sinh viên của Trường ĐHBK Hà Nội đều được tham gia dự thi.

Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi và cán bộ, chuyên viên giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi không được tham gia dự thi.

 

 

III. Nội dung thi

 1. Tìm hiểu những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị.
 2. Tìm hiểu nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tin gọn, hoạt động hiệu lực; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 04 Chương trình công tác của Đảng bộ Khối (khóa II) và chủ đề năm 2018 của Thành phố "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Thành phố".
 3. Thi viết về gương cá nhân điển hình tiên tiến ở cơ sở trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gương người thật, việc thật), có sức lan tỏa sâu rộng trong Nhà trường.

 

 1. Thời gian, hình thức tổ chức thi

Cuộc thi tìm hiểu được tổ chức cụ thể như sau:

 1. Thời gian

Thời gian bắt đầu tính từ khi Ban tổ chức phát động cuộc thi ngày 16/5/2018, kết thúc vào ngày 30/09/2018.

 1. Hình thức

Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; khuyến khích bài dự thi viết tay. Nếu bài dự thi đánh máy thì phải in trên giấy A4, font chữ Times New Roman; cỡ chữ 14; dung lượng ít nhất phải từ 10 trang giấy A4 trở lên. Không hạn chế việc sử dụng ảnh để minh họa trong bài dự thi.

- Bài dự thi không hợp lệ là những bài sao chép, photocopy dưới mọi hình thức.

- Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

- Bài dự thi theo dạng tự luận, trình bày hiểu biết và cảm nghĩ của bản thân về một chủ đề, nội dung cụ thể trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 1. Địa chỉ gửi bài thi viết

- Các bài dự thi viết gửi về theo địa chỉ: P203 Nhà C2 - Trường ĐHBK Hà Nội. ĐT: 024.38692743

- Quy định nhận bài thi viết: Mỗi người chỉ được gửi 1 bài dự thi về Ban tổ chức cuộc thi.

 

 1. Cơ cấu giải thưởng

- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao giấy khen và giải thưởng cho các cá nhân đạt giải trong thi viết; theo cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:

+ 1 giải nhất: 1.500.000 đồng và Giấy khen của Đảng ủy Trường;

+ 1 giải nhì:  1.000.000 đồng và Giấy khen của Đảng ủy Trường;

+ 3 giải ba, mỗi giải 500.000 đồng và Giấy khen của Đảng ủy Trường;

+ 5 giải khuyến khích, mỗi giải 300.000 đồng và Giấy khen của Đảng ủy Trường.

- Ngoài ra, khi tổng kết cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao 01 giải cho những tập thể, đơn vị có số lượng người tham gia dự thi đông nhất và có nhiều bài thi đạt giải: 1.000.000 đồng và Giấy khen của Đảng ủy Trường.

 

 

 

 1. Về chấm thi và tổng kết trao giải cuộc thi
 2. Từ ngày 01/10 đến ngày 10/10/2018, Ban giám khảo chấm bài thi viết, chọn giải và gửi về Ban tổ chức cuộc thi.
 3. Dự kiến ngày 15/10/2018: Ban tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức trao giải cuộc thi.

 

Nơi nhận:

- BTG ĐUK (để b/c);

- Các Đảng ủy Viện, chi bộ;

- BCH Đoàn TN Trường;

- Phòng CTCT & CTSV;

- Lưu VP.

T/M ĐẢNG ỦY

Phó Bí thư

 

 

 

 

 

PGS. Trần Văn Tớp

 


Đánh giá bài viết


Xem thêm