Tuần sinh viên nghiên cứu khoa học

Chi tiết xem tại:

http://bktech.hust.edu.vn/thong-bao-ke-hoach-to-chuc-hoat-dong-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-nam-hoc-2013-2014/

Các thông báo khác