Quản lý và theo dõi tiến độ làm việc của sinh viên trong quá trình làm đồ án và xử lý kỷ luật

-     Sinh viên phải xin nhận xét của thầy hướng dẫn vào báo cáo tiến độ làm việc (theo mẫu) theo định kỳ (2 lần/1 đợt làm đồ án và thực tập) và nộp tại Văn phòng Viện đúng thời hạn quy định. Thời hạn nộp các báo cáo tiến độ sẽ được thông báo khi bắt đầu đợt thực tập hoặc làm đồ án.

-     Mỗi lần nộp báo cáo tiến độ làm việc, sinh viên phải có trách nhiệm ký xác nhận vào bảng tổng hợp thực hiện đồ án.

-     Trong báo cáo tiến độ, thầy hướng dẫn cho biết tiến độ làm việc và ý thức làm việc của sinh viên (đánh dấu lựa chọn tương ứng). Trong trường hợp đang đi công tác, thầy hướng dẫn có thể gửi nhận xét về Văn phòng Viện (bằng Email tới địa chỉ namngc@gmail.com hoặc thư giấy)

-     Nếu thiếu các báo cáo tiến độ hoặc nộp muộn, sinh viên sẽ bị kỷ luật. Cụ thể:

i) Với học phần Đồ án tốt nghiệp:

  • Thiếu 01 báo cáo tiến độ, sinh viên sẽ bị trừ 2 điểm vào kết quả của Đồ án.
  • Mỗi báo cáo tiến độ nộp muộn (được xác định là do lỗi của sinh viên), sẽ bị trừ X điểm vào kết quả của Đồ án, trong đó

                            X = 0.5 x số ngày nộp muôn.

ii) Với học phần Đồ án 3, Thực tập kĩ thuật, Đồ án chuyên ngành, Thực tập chuyên ngành:

  • Thiếu 01 báo cáo tiến độ, sinh viên sẽ bị trừ 3 điểm vào kết quả cuối cùng.
  • Mỗi báo cáo tiến độ nộp muộn (được xác định là do lỗi của sinh viên), sẽ bị trừ X điểm vào kết quả của cuối cùng, trong đó

                            X = 1.0 x số ngày nộp muôn.

iii) Với học phần Đồ án 2:

  • Thiếu 01 báo cáo tiến độ, sinh viên sẽ bị trừ 4 điểm vào kết quả của Đồ án.
  • Mỗi báo cáo tiến độ nộp muộn (được xác định là do lỗi của sinh viên), sẽ bị trừ X điểm vào kết quả của Đồ án, trong đó

                            X = 2.0 x số ngày nộp muôn.

-     Theo mỗi báo cáo tiến độ của sinh viên, nếu thầy hướng dẫn nhận xét kết quả làm việc không tốt hoặc ý thức làm việc kém thì sinh viên sẽ bị trừ điểm. Cụ thể:

  • Mỗi lần bị nhận xét “Rất chậm so với tiến độ” hoặc “Ý thức làm việc kém”, sinh viên sẽ bị trừ 2 điểm.

Nếu bị hai lần liên tiếp nhận xét “Cần tập trung làm việc hơn nữa trong thời gian tới” hoặc “Ý thức làm việc cần phải tốt hơn trong thời gian tới” sẽ bị trừ 2 điểm.

Các thông báo khác