The determinantal ideals of extended Hankel matrices


Đánh giá bài viết


Xem thêm