Lifting mod p Heisenberg representations to mod p^2


Đánh giá bài viết


Xem thêm