LAN property for an ergodic Ornstein-Uhlenbeck process with Poisson jumps


Đánh giá bài viết


Xem thêm