Cohen-Macaulayness and Gorensteiness of two circulant graphs


Đánh giá bài viết


Xem thêm