A new polyconvolution and its application to solving a class of Toeplitz plus Hankel integral equations and systems of integral equations


Đánh giá bài viết


Xem thêm