Expanding polynomials

: 16h00, ngày 04/11/2022 (Thứ Sáu)

: P104 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Phạm Văn Thắng

: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Given a polynomial f=f(x_1, x_2, \ldots, x_n). We say that f is an expanding polynomial if for any A\subset \mathbb{R}, we have |f(A, \ldots, A)|\gg |A|^{1+\epsilon} for some \epsilon>0. In this talk, I survey recent results on these type polynomials and related techniques.


Đánh giá bài viết


Xem thêm