Nhóm nghiên cứu: Mô hình hóa, Mô phỏng và Tối ưu hóa trong Khoa học dữ liệu

Trang web riêng: http://fami.hust.edu.vn/

Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Liên hệ

Người liên hệ: TS. Trần Ngọc Thăng
Điện thoại:034 896 2137

Các thành viên chính

  • TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
  • TS. Nguyễn Tiến Thành
  • TS. Trần Ngọc Thăng
  • Ths. Lê Kim Thư
  • Ths. Trần Thị Huế

Giới thiệu chung

Mô hình hóa, Mô phỏng và Tối ưu trong Khoa học dữ liệu (Modeling, Simulation and Optimization in Data Science)

Các hướng nghiên cứu mũi nhọn

Mô hình hóa, Mô phỏng và Tối ưu trong Khoa học dữ liệu