Sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý làm nghề gì sau khi tốt nghiệp?

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý có thể công tác trong nhiều ngành nghề có sử dụng kiến thức về toán ứng dụng, quản trị kinh doanh, tài chính, như:
Chuyên viên phát triển phần mềm quản lý
Chuyên viên tin học, quản trị dự án, chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)
Giảng viên tin học
Chuyên viên thống kê phân tích, dự báo, hoạch định
Hoặc tự khởi nghiệp (Start-up).