Môi trường học tập tại Khoa Toán-Tin

 

Cuu Sv tham Vien Toan UDTH

Đại diện Hội cựu sinh viên Toán BK về thăm Thầy, Cô mỗi dịp 20-11