Khoa Toán-Tin đào tạo ngành học nào?

Hiện nay, Khoa Toán-Tin có chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Toán Tin, chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý và chương trình hợp tác đào tạo ngành Khoa học máy tính, cụ thể:

 1. Cử nhân kỹ thuật Toán Tin (4 năm)
 2. Cử nhân tích hợp Thạc sĩ Toán Tin (5,5 năm)
 3. Cử nhân kỹ thuật Hệ thống thông tin quản lý (4 năm)
 4. Hợp tác đào tạo Khoa học máy tính với ĐH Troy (Hoa Kỳ)

(Chuơng trình cử nhân Hệ thống thông tin quản lý mới được xây dựng và tuyển sinh từ năm 2016. Chương trình này được mở lại và cập nhật từ chương trình Tin học quản lý mà Khoa đã từng đào tạo thành công từ khóa K41 đến K48).

Sau khi tốt nghiệp đại học, sinh viên có thể tiếp tục theo học Sau đại học tại Khoa. Các chương trình đào tạo Sau đại học gồm có:

 • Thạc sĩ khoa học ngành Toán Tin.
 • Tiến sĩ Toán học với các định hướng:
  • Toán Tin
  • Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
  • Toán ứng dụng
  • Toán giải tích
  • Phương trình vi phân và tích phân
  • Đại số và Lý thuyết số