Lâm Khải Bình

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 1

ThS. Nguyễn Doanh Bình

Nguyên Phó trưởng BM Toán ứng dụng
Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

TS. Nguyễn Đình Bình

Nguyên Phó trưởng Bộ môn Toán cơ bản (chuyển công tác)

Trần Bình

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 1

TS. Đinh Phú Bồng

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

PGS. TS. Kim Cương

Nguyên Trưởng Bộ môn (1964-1966, 1969-1983, 1984-1987)
Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

TS. Lê Cường

(Chuyển công tác - 2016)

PGS. Trần Tuấn Điệp

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

GS. TS. Tạ Văn Đĩnh

Nguyên Tổ trưởng Toán cao cấp (1958-1960), Toán Tính (1970-1980), Toán Tính&Điều khiển hợp nhất (1983-1984)
Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 1

Nguyễn Thị Hà

Thư kí Khoa
Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

Nguyễn Tài Hào

Nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn Toán (1994-1995)
Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 1

Hoàng Thị Hiền

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

PGS. TS. Trần Xuân Hiển

Nguyên Chủ nhiệm Khoa Toán (1987-1996)
Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

ThS. Trần Minh Hoàng

(chuyển công tác, 2016)

PGS. TS. Nguyễn Văn Hộ

Nguyên Trưởng khoa Toán ứng dụng (1996-1999)
Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

Nguyễn Gia Hùng

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

PGS. TS. Phan Trung Huy

Nguyên Trưởng Bộ môn Toán Tin

PGS. TS. Đặng Văn Khải

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

Bùi Tuấn Khang

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

Ngô Thế Khánh

Nguyên Chủ tịch Công đoàn Khoa (1997-2001)
Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

Tạ Khánh

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 1

Nguyễn Viết Thu La

Nguyên Phó trưởng Khoa (1999-2003)
Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

TS. Cù Xuân Mão

Nguyên Phó chủ nhiệm Khoa Toán (1987-1996)
Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

TS. Hà Bình Minh

(Chuyển công tác - 2016)

TS. Bùi Tăng Bảo Ngọc

(Chuyển công tác năm 2017)

Phan Bá Ngọc

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 1

TS. Phạm Xuân Ninh

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 1

TS. Quản Việt Nữ

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 1

Lê Trọng Quỳnh

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

PGS. Nguyễn Hồ Quỳnh

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

Nguyễn Mỹ Quý

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 1

Đặng Văn Sảng

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 1

TS. Phan Hữu Sắn

Nguyên Trưởng Bộ môn Toán cơ bản (2003-2012)
Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

GS. TSKH. Lê Hùng Sơn

Nguyên Phó chủ nhiệm Khoa Toán (1987-1990)
Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

PGS. TS. Thái Thanh Sơn

Nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn Trường (1988-1995)
Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

Nguyễn Trọng Thái

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 1

PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo

Nguyên Trưởng bộ môn Toán cơ bản

TS. Nguyễn Hữu Tiến

Nguyên Trưởng Bộ môn Toán ứng dụng (1998-2003); Nguyên Phó trưởng Khoa (2003-2008)
Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

Hoàng Công Tín

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 1

Nguyễn Thu Trang

(Chuyển công tác-2015)

PGS. TS. Bùi Minh Trí

Nguyên Phó trưởng Phòng Đào tạo ĐHBK HN (1987-1991, 1995-1996); Chủ nhiệm Bộ môn Tối ưu (1996-1999)
Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

GS. TS. Nguyễn Đình Trí

Nguyên Trưởng ban Khoa học cơ bản (1967-1968); Nguyên Chủ nhiệm Khoa Toán Lý (1968-1977); Nguyên Phó Hiệu trưởng ĐHBKHN (1977-1994)
Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

Nguyễn Phú Trường

Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa (1987-1996)
Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

TS. Phan Chí Vân

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

Đỗ Quang Vinh

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

PGS. TS. Lê Trọng Vinh

Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Toán Lý (1980-1986); Phó Chủ nhiệm Khoa Toán (1986-1988); CHủ nhiệm Bộ môn Giải tích (1996-1999)
Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

PGS. TS. Dương Thùy Vỹ

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2

Nguyễn Thị Phi Yến

Ngày về Viện: 1
Ngày về hưu: 2