Các điều kiện tối ưu và phương pháp số cho một số bài toán điều khiển tối ưu


Đánh giá bài viết


Xem thêm