Chức năng – nhiệm vụ

  • Phụ trách chuyên môn và giảng dạy các môn học định hướng Tin học, Khoa học máy tính trong chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Toán tin, Hệ thống thông tin quản lý;
  • Tham gia giảng dạy các môn Giải tích 1, Giải tích 2, Giải tích 3, Đại số, Xác suất thống kê, Phương pháp tính;
  • Tham gia giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành đào tạo Thạc sỹ Toán ứng dụng và các chuyên đề Tiến sỹ các chuyên ngành Giải tích, Phương trình vi phân tích phân và Toán ứng dụng (nếu có yêu cầu của Bộ môn phụ trách đào tạo các chuyên ngành đó);
  • Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Cơ sở Toán học cho Tin học (62.46.01.10).
  • Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Cơ sở Toán học cho Tin học (62.46.01.10).

(Cập nhật ngày 21/03/2016)