II- Mô tả tóm tắt các học phần riêng CTĐT Kĩ sư Toán Tin

MI5030 Điều khiển tối ưu

3(3-1-0-6)

Học phần học trước:

Tóm tắt nội dung học phần: Bài toán điều khiển tối ưu. Nguyên lý cực đại Pontryagin và nguyên lý tối ưu Bellman. Phương pháp giải xấp xỉ.

MI5020 An toàn máy tính

3(3-1-0-6)

Học phần học trước: MI3010 Toán rời rạc, (MI3350 Lý thuyết xác suất hoặc MI3030 Xác suất Thống kê), IT1110/IT1010 Tin học đại cương, MI3370 Hệ điều hành

Tóm tắt nội dung học phần:

–  Mở đầu.  Vai trò của an toàn máy tính, mối quan hệ với khoa học hệ thống, hệ điều hành, an toàn dữ liệu, an toàn thông tin, an toàn mạng, bảo mật, chính sách bảo mật và an toàn dữ liệu.

–   Những chủ đề có liên quan.

–   Một số chủ đề cơ bản, cơ  cấu chương trình.

MI4140 Cơ sở dữ liệu nâng cao

3(3-1-0-6)

      Học phần học trước: MI3090 Cơ sở dữ liệu

Tóm tắt nội dung học phần: Truy vấn SQL nâng cao;  Quản trị cơ sở dữ liệu; Thủ tục lưu trữ; Lập trình với các hệ CSDL; Các hệ CSDL NoSQL; Quản lý giao tác; Điều khiển tương tranh; Hệ CSDL phân tán; Hệ CSDL song song.

MI5040 Các mô hình ngẫu nhiên và ứng dụng

3(3-1-0-6)

Học phần học trước: MI1110/MI1010 Giải tích I, MI1140/MI1030  Đại số

Tóm tắt nội dung học phần: Quá trình Markov, xích Markov, quá trình Poisson, lý thuyết đổi mới, lý thuyết hàng đợi…

MI5050 Đồ án III

3(0-0-6-6)

Học phần học trước:  MI3390 Đồ án I

Tóm tắt nội dung học phần:

Mỗi sinh viên được thầy hướng dẫn giao một vấn đề cụ thể thuộc một trong các định hướng chuyên ngành hẹp. Sinh viên có nhiệm vụ đọc hiểu và trình bày vấn đề có phát triển hoặc mở rộng hoặc áp dụng cho một vấn đề cụ thể được giao theo hiểu biết của mình.

MI5060 Lôgic thuật toán

3(3-1-0-6)

Học phần học trước: MI1110/MI1010 Giải tích I, MI1140/MI1030  Đại số

Tóm tắt nội dung học phần: Logic mệnh đề, logic tân từ và các thuyết cấp 1, Số học hình thức hoá, thuật toán, hàm đệ quy và độ phức tạp thuật toán.

MI5070 Xử lý tín hiệu số và ứng dụng

3(3-1-0-6)

Học phần học trước:

Tóm tắt nội dung học phần: Tín hiệu và các phép biến đổi tín hiệu, xử lý tín hiệu bằng các công cụ toán học (lọc tín hiệu, phân tích tương quan, mô hình hóa các tín hiệu bằng đa thức, phương pháp bình phương cực tiểu, phân tích phổ…) và ứng dụng trong kỹ thuật.

MI5080 Phương pháp số hiện đại

3(3-1-0-6)

Học phần học trước: MI3070 Phương trình đạo hàm riêng

Tóm tắt nội dung học phần: Không gian Sobolev, bài toán yếu trong không gian Sobolev, phương pháp Galerkin-Bubnov, lý thuyết thế vị, phương trình tích phân biên, phần tử biên, phương pháp phần tử biên. Lập trình giải gần đúng bài toán biên đối với phương trình Poisson.

MI5090 Phương trình vi phân và hệ động lực

3 (3-1-0-6)

Học phần học trước: MI2060 Cơ sở Giải tích hàm hoặc MI3020 Giải tích hàm

Tóm tắt nội dung học phần: Tính tồn tại duy nhất và công thức biểu diễn nghiệm (tường minh hoặc ẩn) và bức tranh pha (phase portrait) của các phương trình vi phân tổng quát và các hệ động lực, cùng với đó là các kiến thức về tính ổn định, tính không ổn định, tuần hoàn của các nghiệm PTVP, các đa tạp tích phân (ổn định, không ổn định, trung tâm) của các hệ động lực.

MI5100 Mô hình mô phỏng các hệ sinh thái

3(3-1-0-6)

Học phần học trước: MI1110/MI1010 Giải tích I, MI1120/MI1020 Giải tích II, MI1130 Giải tích III, MI1140/MI1030 Đại số, MI3310 Kỹ thuật lập trình, MI3010 Toán rời rạc

Tóm tắt nội dung học phần: Hệ phức tạp, mô hình, các hướng mô hình hóa hệ phức tạp và những áp dụng.

MI4210 Hệ hỗ trợ quyết định

3(3-1-0-6)

Học phần học trước:

Tóm tắt nội dung học phần: Khái niệm cơ bản về hệ thống, cực trị trong hệ thống nhiều biến vào, hệ hỗ trợ quyết định, so sánh và lựa chọn dự án bằng quan hệ trội, toán tử tích hợp và lựa chọn quyết định.

MI4150 Lý thuyết nhận dạng

3(3-1-0-6)

Học phần học trước: MI1110/MI1010 Giải tích I, MI1120/MI1020 Giải tích II, MI1130, MI1140/MI1030 Giải tích III, MI1140/MI1030 Đại số, (MI3350 Lý thuyết xác suất hoặc MI3030 Xác suất Thống kê)

Tóm tắt nội dung học phần: Cơ sở lý luận của lý thuyết nhận dạng, các hàm nghiệm, phân lớp dạng bằng các hàm khoảng cách, phân lớp dạng bằng các hàm xác suất, các thủ tục phân lớp dạng có sử dụng quá trình học, phương pháp đơn hình.

MI5900 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

12(0-0-24-48)

Học phần học trước: MI5050 Đồ án III, MI4800 Thực tập kỹ thuật

Tóm tắt nội dung học phần: Mỗi sinh viên được thầy hướng dẫn giao một đề tài cụ thể thuộc một lĩnh vực chuyên môn hẹp của ngành đào tạo.  Sinh viên nghiên cứu, trình bày và nộp kết quả thực hiện đồ án tốt nghiệp bằng văn bản.  Đồ án tốt nghiệp được bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp do Ban giám hiệu Nhà trường ra quyết định thành lập.