Nhập thông tin lên hệ thống số hóa

Hiện nay, hệ thống số hóa của Khoa đã được đưa vào sử dụng để quản lý, đánh giá các học phần đồ án và thông tin thực tập.

 1. Đối với học phần thực tập: Sinh viên nhập thông tin thực tập lên hệ thống.
  1. Nếu học phần thực tập và đồ án tốt nghiệp thực hiện trong cùng một kỳ thì sinh viên trao đổi với giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp để xác nhận thông tin trên hệ thống.
  2. Nếu học phần thực tập và đố án tốt nghiệp không thực hiện trong cùng một kỳ thì Khoa sẽ xác nhận thông tin (chỉ cho thực hiện trong kỳ 2023.2 này).
  3. Thời gian hoàn thành: trước 20/4/2024.
 2. Đánh giá quá trình thực hiện học phần đồ án sẽ do giảng viên hướng dẫn thực hiện trên hệ thống số hóa. Sau khi, giảng viên hướng dẫn đánh giá định kỳ thì sinh viên sẽ thấy kết quả trên hệ thống số hóa. Một số lưu ý trong kỳ 2023.2:
  1. Tuần số 1: từ 04 - 10/03/2024.
  2. Đánh giá định kỳ lần 1: thực hiện trong tuần số 07 (từ 15-19/04/2024).
  3. Đánh giá định kỳ lần 2: thực hiện trong tuần số 12 (từ 20-24/05/2024).
  4. Các học phần đồ án được thực hiện trong 15 tuần.

 

Các thông báo khác