Danh sách phân công hướng dẫn Đồ án và Thực tập HK2 năm học 2013-2014 (cập nhật ngày 21/1/2014)

Danh sách phân công hướng dẫn Đồ án 2, học kì 2, năm 2013-2014:
+ Chuyên ngành hẹp hướng Tin học:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlXg3qj7yOeBdEF6dzhNWTJjN1BkamM3YVczZ2Y2Mmc&usp=sharinghttp://

+ Các chuyên ngành hẹp hướng Toán học:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlXg3qj7yOeBdGlnLXFwUlRvdkxFYWdKRHphbFc3akE&usp=sharinghttp://

Danh sách phân công hướng dẫn Đồ án 3 và Thực tập kĩ thuật, học kì 2, năm 2013-2014

+ Chuyên ngành hẹp hướng Tin học:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlXg3qj7yOeBdExNaGlqX0NPUm9KbVlLZWFRbzk0dUE&usp=sharinghttp://

+ Các chuyên ngành hẹp hướng Toán học:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlXg3qj7yOeBdEdRMnhMWmhicDdWbzMyZWdIVFVXaWc&usp=sharinghttp://

Danh sách phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp kĩ sư và Thực tập tốt nghiệp, học kì 2, năm 2013-2014

+ Chuyên ngành hẹp hướng Tin học:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlXg3qj7yOeBdEVJdktiV1JKdkZHT2tDaXdLR1l6eXc&usp=sharinghttp://

+ Các chuyên ngành hẹp hướng Toán học:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlXg3qj7yOeBdE83M21sQW5kZHdERVBDUElFN0hHbWc&usp=sharinghttp://

Danh sách phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp cử nhân, học kì 2, năm 2013-2014

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlXg3qj7yOeBdGxaZXRhbEdYYlVqY0xCb3BsSk5sYmc&usp=sharinghttp://

Các thông báo khác