(Pure) transcendence bases in ϕ-deformed shuffle bialgebras


Đánh giá bài viết


Xem thêm